POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
STATUT PRZEDSZKOLA
      | modyf: Anna Podhalska 2020-08-31, 18:42 | 15920 odsłon
serwiszglossie

Do końca września do statutu zostaną wprowadzone poprawki zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO 

„STOKROTKA”

W BARTOSZYCACH

 

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2017 R.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.      Przedszkole działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

2.      Dokumentem poświadczającym prawo działania Przedszkola jest wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Nr.1/2009 z dnia 15-10-2009 r. na podstawie art.82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zm.) wydany przez Burmistrza Miasta Bartoszyce

3.      Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” zwane w dalszej części statutu „Przedszkolem”

4.      Siedziba Przedszkola znajduje się w Bartoszycach przy ul. Traugutta 21

5.      Osobą prowadzącą Przedszkole jest Krystyna Liberna zamieszkała 11-200 Bartoszyce ul.Szarych Szeregów 17, zwana w dalszej części statutu dyrektorem przedszkola.

6.      Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Delegatury w Elblągu ul .Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg

7.      Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”

11-200  Bartoszyce ul. Traugutta 21

Tel/fax 89-762-21-52

REGON 281444740  NIP 743-103-80-40

 

8.      Logo przedszkola

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem Przedszkola jest w szczególności:

1.      Wsparcie całego rozwoju dziecka co umożliwia odkrywanie własnych możliwości sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy dobra i piękna.

2.      Osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji w tym przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, poprzez rozbudzanie jego świadomości językowej i wrażliwości kulturowej  oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych posługujących się alternatywnymi sposobami komunikacji.

Cele wychowania przedszkolnego – przedszkole realizuje w ramach czterech podstawowych obszarach rozwoju dziecka:

                                                                      I.            Fizycznego

                                                                    II.            Emocjonalnego

                                                                 III.            Społecznego

                                                                 IV.            Poznawczego

Przedszkole realizuje zadania wskazane w podstawie programowej:

·         Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju

·         Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa

·         Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych

·         Zapewnienie prawidłowej organizacji sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczen, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

·         Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dóbr treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka jego możliwości percepcyjnych, wyobraźni i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań

·         Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie

·         Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym

·         Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane min. z  wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci

·         Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, śpiewu, teatru, plastyki

·         Tworzenie nawyków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka

·         Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowaniu, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy

·         Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwoju tożsamości dziecka

·         Kreowanie wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających a wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju

·         Systematyczne uzupełnianie za zgodą  rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju

·         Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągniecia przez  nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole

·         Organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami, umożliwiających dziecku podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, poznawania kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej

·         Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających  budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§3

1.      Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

2.      Przedszkole  poprzez zabawę oraz różnorodne formy pracy z dzieckiem wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

3.      Cele iż zadania określone są w §2 realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej i wychowawczej przedszkola.

4.      W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.

5.      Przedszkole podejmuje zadania określone w podstawie programowej z uwzględnieniem programów, akcji, przedsięwzięć, które maja na celu stosowanie zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia. 

 

§4

                    I.            Udzielanie dzieciom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej

odbywa się na następujących zasadach:

Rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu wynikających w szczególności

·         z niepełnosprawności

·         z niedostosowania społecznego

·         z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

·         z zaburzeń zachowania lub emocji

·         ze szczególnych uzdolnień

·         ze specyficznych trudności w uczeniu się

·         z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

·         z choroby przewlekłej

·         z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

·         z niepowodzeń edukacyjnych

·         z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

·         z trudności adaptacyjnych związanych z różnymi kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

                II.            Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez przedszkole rodzicom i nauczycielom

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka

1)      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej i udzielanej przez Przedszkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

2)      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3)      Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej współpracując z :

·         rodzicami z dzieci

·         Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach i innymi

·         Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i innymi

·         innymi przedszkolami i szkołami

·         organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci

4)      Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej z inicjatywy:

·         rodziców dzieci

·         dyrektora przedszkola

·         nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem

·         pielęgniarki

·         Poradni psychologiczno-pedagogicznej

·         pomocy nauczyciela

·         pracownika socjalnego

·         asystenta rodziny

·         kuratora sądowego

·         organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci

5)      Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów a także w formie zajęć specjalistycznych.

6)      Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działanie nauczycieli i specjalistów a także w formie:

·         zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

·         zajęcia o charakterze terapeutycznym

·         zajęcia dla dzieci zdolnych

7)      Przedszkole udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

·         porad

·         konsultacji

·         warsztatów

·         szkoleń

8)      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przedszkole organizuje dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

9)      Zajęcia logopedyczne przedszkole organizuje dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

10)  Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, w zależności od potrzeb przedszkole organizuje dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

11)  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

12)  Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Przedszkole zorganizuje dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

13)  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia, które są realizowane wspólnie z oddziałem oraz indywidualnie. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii, która zawiera zakres udziału w zajęciach, okres nie dłuższy jednak niż rok szkolny, działania jakie powinny być podjęte.

14)  Godzina zajęć o których mowa w pkt. 9-13 trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli uzasadnia to potrzeba dziecka.

15)  Zajęcia w/w prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

16)  Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zgłoszenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17)  Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców, dzieci i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści.

18)  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora przedszkola i nauczycieli.

19)  Nauczyciele i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu funkcjonowanie dziecka. 

 

§5

Organizowanie kształcenia wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych odbywa się na następujących zasadach:

1.      Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.      Zapewnienia warunków do zabawy i nauki dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

3.      Organizacji zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

4.      Integracji dzieci ze środowiskiem rówieśniczym w tym dziećmi pełnosprawnymi.

5.      Przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

6.      Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści:

a)      Opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb z  poradnią.

b)      Program opracowuje się na okres na jaki wydano orzeczenie do dnia 30 września roku szkolnego rozpoczynającego edukację przedszkolną albo do 30 dni od dnia złożenia orzeczenia.

c)      Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, prace zespołu koordynuje nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, wyznaczony przez dyrektora.

 

 §6

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. W tym  zakresie działań zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1.      Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, tradycji kultury, których źródłem jest grupa w przedszkolu, rodzina, miasto i kraj.

2.      Umożliwianie kontaktu z kulturą żywego słowa, książką, teatrem i literaturą.

3.      Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców.

4.      Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami uznanymi za źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

5.      Tworzenie sytuacji sprzyjających zainteresowania dziecka językiem nowożytnym, chęci poznawanie innych kultur.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PREDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

§7

1.      Przedszkole  sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

·         zapewnia bezpośrednią i stałą opieką nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola od momentu oddania dziecka pod opieką nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów bądź upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią

·         zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym

·         stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i P/POŻ

·         sprawując opiekę nad dziećmi w przedszkolu przestrzega się niżej wymienionych poniżej zasad bezpieczeństwa

2.      Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela oraz wyznacza dodatkowego nauczyciela uzupełniającego godziny:

·         w trakcie zajęć w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym dzieci są pod opieką nauczyciela, który organizuje im różnorodne formy zajęć i zabaw zespołowych oraz indywidualnych, zgodnie z przyjętym programem i ustalonym planem zajęć

·         wycieczki autokarowe odbywają się za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, udzieloną na piśmie po wcześniejszym wypełnieniu „ Karty wycieczki” zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób: pomocy nauczyciela, pomocy dziecięcej lub rodziców

·         za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć przedszkolnych oraz nauki języka obcego, religii, zajęć logopedycznych oraz innymi specjalistami nauczycielami, odpowiedzialna jest osoba prowadząca

·         nauczyciel zobowiązany jest do kontroli sali, terenu ogrodu pod kątem bezpieczeństwa dzieci i zgłaszania wszelkich zagrożeń dyrektorowi oraz zapewnienia dzieciom pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku

·         nauczyciel pracuje do czasu przyjścia drugiego nauczyciela, wymieniając się z nim ważnymi informacjami dotyczącymi pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi

·         za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkole niezależnie od zajmowanego stanowiska

·         w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

·         w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku żadnych lekarstw, w przypadku złego samopoczucia dziecka zobowiązany jest natychmiastowego skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami

·         dzieci za zgodą rodziców/prawnych opiekunów mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§8

1.      Rodzice /prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie przyprowadzają dziecko do przedszkola od godz.6:30 do godz.8:15

2.      W wyjątkowych przypadkach rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia nauczyciela danej grupy o zmianie godziny przybycia dziecka do przedszkola

3.      Dziecko powinno być odbierane z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego osobę, którą upoważniają do odbioru dziecka. Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię, nazwisko i serię dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz jego zgodę.

4.      W przypadku odbioru dziecka na podstawie upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów  nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych zawartych w upoważnieniu z dokumentem tożsamości bądź w inny sposób ustalić tożsamość osoby upoważnionej.

5.      Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez rodziców/prawnych opiekunów  lub upoważnioną prze nich osobę w przedszkolu lub przed budynkiem przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka.

6.      Dziecko nie będzie mogło być odebrane z przedszkola przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym.

7.      Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz.16:30

 

ROZDZIAŁ V

WSPOMAGANIE RODZINY W WYCHOWANIU DZIECKA I PRZYGOTOWANIU DO NAUKI W SZKOLE

§9

1.      Przedszkole współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka wspierając ich w wychowaniu oraz w przygotowaniu dzieci do nauki w szkole, w szczególności przez informowanie rodziców o indywidualnym rozwoju dziecka, jego zachowaniu i rozwoju w odniesieniu do realizacji programów wychowania przedszkolnego w danym oddziale.

2.      Wzmacnianie u dziecka więzi uczuciowej z rodziną i rozbudza wrażliwość na potrzeby członków rodziny.

3.      Umożliwia rodzicom zdobywanie wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

4.      Stwarza warunki umożliwiające dziecku zdrowemu oraz niepełnosprawnemu osiąganie stosowanych do wieku kompetencji rozwojowych umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”

5.      Doskonalenie obserwacji pedagogicznej, zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna)

6.      Organizuje dziecku kontakt ze szkołą, jako miejscem dalszej drogi edukacyjnej.

7.      Formy współdziałania z rodzicami:

a)      Dyrektor organizuje zebrania ogólne z rodzicami dzieci co najmniej 1 raz w roku szkolnym

b)      Nauczycielka grupy

·         zebrania ogólne z rodzicami - co najmniej 2 razy w roku szkolnym

·         kontakty indywidualne  - z inicjatywy rodziców oraz nauczyciela

·         zajęcia otwarte – nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym

·         inne formy – zgodnie z potrzebami

·         dni adaptacyjne – zgodnie z planem adaptacji opracowanym przez nauczyciela grupy

Sposoby realizacji w/w form współdziałania są określone w planach współpracy z rodzicami, środowiskiem rodzinnym opracowanym na każdy rok szkolny przez nauczycieli i rodziców.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§10

Organami przedszkola są:

·         Dyrektor

·         Rada pedagogiczna

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i postanowienia niniejszego statutu.

 W związku z tym, że w przedszkolu nie powołano rady przedszkola kompetencje tego organu przejmuje Rada Pedagogiczna.

 

§11

Dyrektor

 Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola

Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnianych z w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami

Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach bezpośrednio związanych z działalnością podstawową przedszkola:

·         Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z KP

·         Przyznaje premie oraz wymierza kary porządkowe pracownikom przedszkola

·         Odpowiada za realizację uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną

·         Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczna

·         Reprezentuje przedszkole na zewnątrz

·         Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach szczegółowych

·         Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną określoną w odrębnych przepisach

·         Gromadzi informacje o pracy nauczycieli oraz dokonuje oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach

·         Realizuje zadania określone w odrębnych przepisach związane ze zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli

·         Podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola zgodnych z zapisami statutowymi oraz prowadzi w tym zakresie stosowną dokumentację

·         Organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka

·         Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami przedszkola

·         Określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków

·         Ustala obowiązujące regulaminy

·         Ustala plan urlopów nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

·         Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń  i innych organizacji, których celem statutowymi jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej przedszkola

·         Organizuje indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

·         Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

·         Proponuje zmiany do statutu

·         Opracowuje plan pracy przedszkola uwzgledniający działania doskonalące realizację statutowych zadań przedszkola

·         Przygotowuje wspólnie z RP zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązujących w przedszkolu

·         Ustala wysokość opłat wnoszonych prze rodziców/opłata za świadczone usługi, stawka żywieniowa

·         Dokonuje rekrutacji dzieci przedszkola

·         Pełni funkcję Administracji Danych  Osobowych

·         Występuje z urzędu w obronie nauczyciela gdy ustalone dla niego prawa zostaną naruszone

·         Współpracuje z RP oraz instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi.

W zakresie spraw organizacyjnych w szczególności:

·         Opracowuje plan organizacji przedszkola na dany rok szkolny

·         Ustala ramowy rozkład dnia przy współpracy z Radą Pedagogiczną

·         Podejmuje decyzję o zmniejszeniu liczby działających oddziałów w przypadku zmniejszonej frekwencji dzieci.

W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

·         Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola

·         Organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny

·         Prowadzi kancelarię przedszkola

·         Organizuje okresową inwentaryzację majątku przedszkolnego.

W zakresie spraw porządkowych,BHP, i Higieny pracy:

·         Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i i higieny pracy

·         Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości o jego czystość i estetykę

Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej:

·         Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego

·         Przedstawia radzie pedagogicznej informacje oraz wnioski oraz realizacji planu nadzoru pedagogicznego

·         Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej.

W sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola do obowiązków dyrektora należy:

·         Podanie do publicznej wiadomości kryteriów  rekrutacji do przedszkola, trybu postepowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów  oraz terminu

·         Rozpatrywanie odwołań rodziców/opiekunów prawnych od postanowień dotyczących nie przyjęcia dziecka do przedszkola

·         Poinformowanie w formie pisemnej Burmistrza Miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola o nie przyjęciu go do placówki, w sytuacji gdy dziecko zamieszkuje na terenie miasta, któremu Burmistrz ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić Dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w który mieszka dziecko o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Dyrektora podczas nieobecności zastępuje wyznaczony przez dyrektora  nauczyciel w ramach czynności dodatkowych.

 

§12

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolejnym organem przedszkola, w skład której wchodzą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

·         zatwierdzanie planów pracy placówki

·         podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce

·         ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki

·         podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dziecka

·         podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia statutu placówki

·         ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola

Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał o których mowa w ust.2 niezgodnych z przepisami prawa.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

·         organizację pracy placówki

·         ramowy rozkład dnia

·         godziny pracy nauczycieli

·         programy własne opracowane przez nauczycieli, tygodniowy rozkład zajęć

·         propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Rada Pedagogiczna opiniuje projekt statutu przedszkola i proponuje ewentualne zmiany.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Rada Pedagogiczna na wniosek nadzoru pedagogicznego sporządza opinię o pracy Dyrektora.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są:

·         w sierpniu – organizacyjna

·         we wrześniu – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

·         w listopadzie – wstępna ocena pedagogiczna

·         w lutym - ocena efektów prowadzonej pracy wychowawczo-dydaktycznej za I pólrocze

·         w czerwcu – ocena efektów prowadzonej pracy wychowawczo-dydaktycznej za cały rok szkolny

·         w innych terminach – w zależności od potrzeb

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, albo co najmniej 1/3 jej członków.

 

§13

Sposób rozwiazywanie sporów pomiędzy organami

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu  z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców może występować do Dyrektora z opiniami i wnioskami dotyczącymi spraw przedszkola.

W sprawach spornych organy wypracowują wspólnie stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień.

Sprawy sporne miedzy organami będą rozstrzygane na wspólnym zabraniu zainteresowanych.

Zebrania zwołuje Dyrektor na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku złożonego do Dyrektora przez organy.

 

ROZDZIAŁVII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§14

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.      Liczbę dzieci w oddziale ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym grupę.

3.      Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa  plan organizacji pracy przedszkola opracowany przez Dyrektora i przedstawiony RP do zaopiniowania.

W planie pracy przedszkola określa się w szczególności:

·         liczbę oddziałów

·         liczbę dzieci w poszczególnych oddziałów

·         tygodniowy wymiar religii, mniejszości jeśli taki wystąpi

·         czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów

·         liczbę pracowników

·         liczbę nauczycieli z ich kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego

·         ogólną liczbę godzin pracy

 

§15

1.      Przedszkole może być miejscem określonych praktyk pedagogicznych.

2.      Praktyka może mieć charakter płatny lub bezpłatny.

3.      Koszty związane z prowadzeniem praktyk pokrywa uczelnia lub instytucja naukowa.

 

§16

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi prowadzona jest przez nauczycieli w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do realizacji przez dyrektora zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

1.      Nauczyciel grupy przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu program zaproponowany przez nauczyciela, który będzie uwzględniony w przedszkolnym zestawie programów wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym.

2.      W przedszkolu na wniosek rodziców/prawnych opiekunów mogą być prowadzone płatne zajęcia dodatkowe

3.      Przedszkole może organizować zajecia dodatkowe niepłatne przez rodziców prowadzonych przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolu oraz nauczycieli zatrudnionych przez dyrektora.

4.      Zajęcia dodatkowe organizowane w danym roku szkolnym są stosowane do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci oraz możliwości przedszkola.

5.      Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki prowadzonych przez nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.

6.      Czas trwania zajęć oraz nauka religii jeśli wystąpią w tym zajęcia rewalidacyjne powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

·         z dziećmi w wieku 3 – 4  lat  - około 15 minut

·         z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut

7.      Naukę religii organizuje się w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców/prawnych opiekunów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.      Zapewniając prawidłową realizację procesu wychowawczo-dydaktycznego przedszkole współpracuje z:

·         poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

·         szkolnymi, innymi przedszkolami

·         placówkami zdrowia

·         placówkami kulturalno-oświatowymi

·         zakładami pracy w najbliższym środowisku

·         innymi według potrzeb

 

§17

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem ustalonym w ramowym rozkładem dnia:

1.      W ramach opłat za świadczone usługi

a)      zajęcia rytmiczno-ruchowe wszystkie dzieci

b)      religia dzieci 6 – letnie za zgodą rodziców

c)      koncerty filharmonii olsztyńskiej wszystkie dzieci

d)      spektakle teatralne wszystkie dzieci

e)      warsztaty bębniarskie wszystkie dzieci

f)       warsztaty taneczne wszystkie dzieci

g)      zajęcia logopedyczne w formie indywidualnej lub zespołowej dla dzieci 4,5,6 letnich w ramach zdiagnozowanych wad wymowy

h)      inne w zależności od sytuacji i ofert dostosowanych dla dzieci przedszkolnych

2.      Przedszkole może zorganizować za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodziców inne zajecia dodatkowa niż w/w.

 

§18

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

·         5 sal zajęć

·         gabinet telewizyjno – logopedyczny

·         2 szatnie

·         pomieszczania administracyjno – gospodarcze

·         kuchnie

·         2 jadalnie

·         pokój nauczycielski z biblioteką

·         ogród przedszkolny

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§19

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego planu organizacji pracy z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrze, zainteresowań, uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia, uwzględniający realizację podstawy programowej oraz dodatkowe świadczenia przekraczające podstawę programową z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Szczegółowy plan dnia nauczyciel wpisuje w dzienniku zajęć.

 

§20

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

2.      Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców.

3.      W okresie ferii szkolnych można ograniczyć liczbę oddziałów odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków

4.      Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie składające się z trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek)

5.      Miesięczną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczoną z góry stanowi:

·         opłata za świadczenia przedszkola

·         koszt wyżywienia

6.      Dyrektor co roku podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat za przedszkole. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor. Od ustalonej opłaty za wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w placówce za każdy dzień.

Termin odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu upływa z dnie 15 każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu wypada w dniu świątecznym lub wolnym od pracy następny dzień roboczy jest ostatnim dniem pobierania opłat.

Niedotrzymanie terminu płatności spowoduje naliczanie ustawowych odsetek za każdy kolejny dzień zwłoki.

 

§21

Szczegółowe zasady rekrutacji

1.      Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3.      Co rok dyrektor w porozumieniu z UM ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.

4.      Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

5.      Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce w terminie od 1 marca wrza z wymaganym załącznikami:

·         karta zgłoszeniowa

·         zaświadczenia o zatrudnieniu

·         kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za poprzedni rok szkolny

6.      wnioski złożone po terminie są rozpatrywane w terminie do końca sierpnia każdego roku poprzedzającego rozpoczęcia roku szkolnego.

7.      Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy w sprawie świadczenia usług przez przedszkole w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

8.      Postepowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

·         zarejestrowanie kandydata w dzienniku korespondencji na podstawie wniosku  złożonego przez rodzica

·         postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez dyrektora i 2 przedstawicieli RP

·         podanie do publicznej wiadomości dzieci przyjętych i nieprzyjętych

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

·         dzieci dotychczas uczęszczające

·         dzieci obojga rodziców pracujących

·         dzieci rodzeństwa uczęszczającego do naszego przedszkola

·         dzieci jednego z rodziców pracujących

·         w przypadku dysponowanie wolnymi miejscami pozostałe dzieci

9.      Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce.

10.  W przypadku gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w mieście są przyjęci do przedszkola a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie miasta.

11.  Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza miastem, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

12.  Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcia do przedszkola jest złożenie o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.

13.  Wniosek pobiera się bezpośrednio z przedszkola lub ze strony internetowej.

14.  Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola.

15.  Dyrektor przedszkola może zwrócić się do Burmistrza Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniu.

16.  Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych / rodzic, opiekun kandydata/ może wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

17.  Uzasadnienie sporządza dyrektor w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku rodzice.

 

RODZICE VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§22

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu nauczycielowi prowadzącemu i nauczycielom uzupełniających godziny pracy.

Do zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciel w miarę możliwości opiekuje się danym oddziałem przez cały rok uczęszczania dziecka do przedszkola.

W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczyciela logopedę oraz pomoc nauczyciela.

 

§23

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELA

Do zadań nauczyciela przedszkola w szczególności należy:

1.      Współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i naucznia dzieci z uwzględnieniem praw rodzicw/prawnych opiekunów do znajomości zadań w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego i uzyskania informacji dotyczących jego zachowania i rozwoju.

2.      Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

3.      Prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkola) mających na celu poznanie iż zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w następujący sposób:

·         rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka w trakcie naturalnej aktywności dziecka w grupie rówieśniczej w tym szczególnie uzdolnionego, planowanie sposobów zaspokojenia

·         w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w pierwszej  klasie szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnozę przedszkolną

·         metodą obserwacyjną stosowaną w obserwacji w tym zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole jest systematyczne monitorowanie umiejętności dziecka w arkuszach zatwierdzonych przez Dyrektora przedszkola na Radzie Pedagogicznej na początku roku szkolnego.

Wyniki diagnozy przedszkolnej są dokumentowane, analizowane i przedstawione rodzicom  do 30 kwietnia.

4.      Wyniki obserwacji rozwoju dziecka oraz wyniki diagnozy przedszkolnej są przedstawione na Radzie Pedagogicznej w listopadzie i w czerwcu.

5.      Wyniki obserwacji rozwoju dziecka są analizowane i wykorzystywane do projektowania dalszej pracy w tym organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia.

6.      Wyniki obserwacji dziecka 3,4,5 letniego są dokumentowane i przedstawione rodzicom raz w roku szkolnym do końca maja.

7.      Nauczyciel może wnioskować o przeprowadzenie diagnozy przez PPP dla dziecka, które osiągnęło niski wynik diagnozy przedszkolnej.

8.      W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola i podejmuje bieżącą pracę z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9.      Indywidualnym wspomaganiem rozwoju może być objęte dziecko, którego wynik wstępnej obserwacji lub diagnozy przedszkolnej świadczy o niskim poziomie określonej sfery rozwoju. Dla niego nauczyciele opracowują plan pracy indywidualnej.

10.  Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań polega min. na:

·         stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania

·         odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

·         współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną  pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zdrowotną itp.

·         planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich klasyfikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

·         dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy dydaktycznej oraz troska o estetykę pomieszczeń

·         eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

·         prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

·         realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących

·         czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał

·         inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym

·         realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

Do zadań nauczyciela logopedy w szczególności należy:

1.      udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej a w tym:

·         przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka w tym mowy głośnej

·         diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielenie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, organizować terapię logopedyczną

·         opracowywanie programów stymulujących rozwój mowy u dzieci oraz programów korekcyjnych, indywidualnych i ich bieżące monitorowanie

·         prowadzenie indywidualnej lub w małych zespołach terapii logopedycznej z dziećmi u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy

·         organizowanie spotkań z rodzicami w celu dzielenia się informacjami na temat rozwoju dziecka - pokazy ćwiczeń logopedycznych podczas zajęć indywidualnych z dzieckiem, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym

·         organizowanie form doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej tj. rady szkoleniowe, warsztaty itp.

·         Współpraca z nauczycielami, której celem jest wzajemna konsultacja, przekazywanie zaleceń do pracy pedagogicznej, ocenianie postępów wychowanków

2.      Do zadań nauczyciela, który prowadzi terapię pedagogiczną:

·         prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

·         prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym

·         podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci we współpracy z rodzicami

·         wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są dokumentować swoją pracę zgodnie z ustaleniami z dyrektorem przedszkola.

 

§24

INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Do pracowników administracji i obsługi należą: pomoc nauczyciela, pomoc dziecięca, kucharka, pomoce kuchenne i dozorca konserwator.

Szczegółowy zakres ich obowiązków określa Dyrektor w drodze informacji złożonych w aktach osobowych pracowników.

Zakres zadań pomocy  nauczyciela:

·         podlega bezpośrednio dyrektorowi i nauczycielowi grupy

·         spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowania, wynikające z potrzeb oraz polecone przez nauczyciela oddziału

·         przestrzega zasad bhp oraz wykonuje innych czynności zlecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki

Zakres zadań kucharki:

·         jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej

·         zobowiązana jest do przestrzegania i wykonywania przydzielonych zadań związanych z organizacją żywienia w przedszkolu, przestrzeganie zasad BHP oraz wykonywaniem innych czynności zleconych prze Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki

Zakres zadań pomocy kuchennej:

·         podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu i kucharce

·         pomoc kuchenna zobowiązana jest do przestrzegania wykonywania przydzielonych zdań związanych z przygotowaniem żywienia w przedszkolu, przestrzeganiem  zasad BHP oraz wykonaniem innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola oraz dozorcy konserwatora wynikających z organizacji pracy placówki

Zakres zadań pomocy dziecięcej:

·         podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i nauczycielce

·         współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy

·         zobowiązana jest do przestrzegania i wykonywania przydzielonych zdań określonych odpowiednio do stanowiska

·         zadania związane są ze sprzątaniem, organizacją posiłków w salach, opieką nad dziećmi, gospodarką materialną, przestrzeganiem zasad BHP oraz wykonywaniem innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola oraz nauczyciela wynikających z organizacji pracy placówki.

Zakres zadań dozorcy konserwatora:

·         zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania przydzielonych zadań określonych odpowiednio do zajmowanego stanowiska

·         zadania dozorcy konserwatora związane są z nadzorem nad całym obiektem, utrzymaniem czystości w przedszkolu i ogrodzie, pracami organizacyjno – porządkowymi, przestrzeganiem zasad BHP oraz wykonywaniem innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola oraz wynikających z organizacji pracy placówki.

 

ROZDZIAŁ IX

WYCHOWANKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I RODZICÓW

§25

1.    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku w szczególności:

·         liczba kart zgłoszeń dzieci 3 letnich jest mniejsza niż liczba miejsc

·         rodzice/opiekunowie prawni 2,5 letniego dziecka uzasadniają zgłoszenie dziecka do przedszkola oraz ze względu na rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola

·         w innych uznanych za ważne przez komisję oraz dyrektora przedszkola

4.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego.

5.       Obowiązek o którym mowa w pkt.4 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt.2 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

6.      Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art.42 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7.      Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego występuje wtedy, gdy dziecko podlegające obowiązkowi rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu opuszczę bez usprawiedliwienia rodziców/opiekunów prawnych co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8.      Dziecku, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

9.      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni

10.  Dzieci w wieku 3-5 lat  mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

11.  Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w pkt.10 z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

12.  Przyjęć dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego dokonuje Dyrektor przedszkola.

 

§26

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

1.      Dziecko ma prawo do:

·         akceptacji taki jakim jest

·         szacunku

·         opieki zapewniającej bezpieczeństwo

·         doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa

·         ochrony przed przemocą

·         zabawy

·         spokoju i samotności, gdy tego chce

·         radości

·         płaczu

·         odpoczynku, jeśli czuje się zmęczone

·         indywidualnego tempa rozwoju

·         decydowania o udziale w zajęciach

·         wyrażanie własnego zadania

·         uzyskania wyjaśnienia i odpowiedzi na postawione pytania

·         zgłaszania i uzyskiwania pomocy od wszystkich pracowników przedszkola

·         aktywnego kształtowania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi

·         wyjaśniania sytuacji konfliktowych

·         współdecydowanie o życiu grupy

2.      Dziecko ma obowiązek:

·         kulturalnie odnosić się do kolegów i dorosłych

·         przestrzegać ustalonych umów w grupie

·         sprzątać zabawki po skończonej zabawie

·         dbać o własny wygląd i zabawki

·         informować dorosłych o zauważonych, niepokojących lub niebezpiecznych sytuacjach

·         szanować wspólną własność. 

 

§27

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

·         przestrzeganie niniejszego statutu

·         zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce

·         respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej

·         przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców / prawnych opiekunów lub przez osobę upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

·         terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

·         informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu

·         niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Rodzice mają prawo:

·         zapoznania się zasadami wynikającymi z Koncepcji Pracy Przedszkola

·         uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

·         uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczyciel i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo-dydaktycznym oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

·         wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola

·         wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radą Rodziców

·         wypisanie dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po uprzednim pisemnym powiadomieniu dyrektora o rezygnacji zgodnie z zawieraną umową.

Formy współpracy z rodzicami:

·         zebranie ogólne i zebrania grupowe

·         konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami

·         Kącik dla rodziców

·         zajęcia otwarte

·         uroczystości przedszkolne

·         wycieczki

·         zewnętrzne spektakle teatralne i widowiska

 

RODZIAŁ X

SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY PRZEDSZKOLA

§28

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:

·         zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, powyżej 2 okresów płatności

·         braku usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni

·         powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców rozkładu dnia w przedszkolu, (godziny przyprowadzania i odbierania dziecka)

·         częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

Przyjęty w przedszkolu tryb postepowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

·         indywidualna terapia prowadzona przez nauczycieli i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych

·         konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna

·         konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach

·         rozmowy z dyrektorem

Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę:

1)      Wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru

2)      Wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności

3)      Ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacja Dyrektora, psychologa z rodzicami

4)      Zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np.MOPS, PPP itp.)

5)      Przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów i powtarzających się uchyleń ze strony rodziców dziecka

6)      Podjęcie uchwały przez radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków

7)      Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty.

 

ROZDZIAŁ XI

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§29

1.      Środki finansowe na działalność przedszkolną pochodzą:

·         z odpłatności rodziców za świadczone usługi i opłaty za żywienie w wysokości ustalonej przez dyrektora przedszkola

·         z dotacji przekazywanej na każde dziecko z budżetu Urzędu Miasta Bartoszyce

·         darowizn, datków rodziców, osób fizycznych i prawnych

 

2.      Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu rodzic wnosi z góry w terminie ustalonym na pierwszym zebraniu ogólnym.

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów, pracowników administracji i obsługi.

3.      Dla zapewniania możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

·         umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola

·         udostepnienie statutu przez Dyrektora przedszkola

·         umieszczenie statutu w pokoju nauczycielskim

4.      Regulaminy działalności uchwalane przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu.

5.      Zmiany w statucie, uchwalenie nowego statutu wymaga uchwały Rady Pedagogicznej.

6.      W celu zachowania przejrzystych zapisów po uwzględnieniu zmian w prawie oświatowym przedszkole tworzy jednolity tekst statutu. Jednolity tekst statutu droga uchwały przyjmuje organ przedszkola do tego upoważniony.

7.      W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Kodeksu Pracy I Kodeksu Cywilnego. 

 

 
do góry | modyf: Anna Podhalska 2020-08-31, 18:42 | 15920 odsłon
statut, Nadzór pedagogiczny, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,logo,Wspomaganie, ukierunkowywanie, indywidualnego, rozwój, dziecka, potencjałem,i możliwościam,i rozwojowymi, relacjach, środowiskiem, społeczno, kulturowym, przyrodniczym
Odsłony: 116418 :: Dzisiaj: 68 :: Online: 3 :: | administracja